Register Login
รายการสินค้า
หนังสือ : พิธีเสกและอวยพร
ราคา : 250 บาท
หนังสือ : พิธีกรรมเพื่อผู้ล่วงลับ
ราคา : 100 บาท

เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ โดยสัตบุรุษสามารถใช้หนังสือเล่มเล็กนี้เพื่อ ตอบ-รับ บทพิธีต่างๆ ของพิธีปลงศพในเล่มใหญ่ (ฉบับใหม่เล่มสีม่วง) ที่พระสงฆ์ใช้ได้ อีกทั้งในหนังสือเล่มเล็กนี้ยังเพิ่มวจนพิธีกรรมอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ (พิธีสวดหน้าศพ) อีก 3 แบบ รวมเป็น 4 แบบ แล้วยังมีบทเพลงต่างๆ ท้ายเล่ม เพื่อในพิธีสัตบุรุษสามารถใช้หนังสือเล่มนี้เพียงเล่มเดียว หนังสือมีจำนวน 168 หน้า พิมพ์ 2 สี กระดาษถนอมสายตา ขนาดเล่ม 17x23 ซม.

ย้อนกลับ
1
2
3
4
5