Register Login
รายการสินค้า
หนังสือ : บทภาวนาของมวลชนปี B
ราคา : 400 บาท

บทภาวนาของมวลชน สำหรับมิสซาวันอาทิตย์ปี B สถานะในขณะนี้ "ยังมีอยู่" ท่านที่สนใจกรุณาติดต่อท่านที่สำนักงานคณะกรรมการฯ พิธีกรรม สภาพระสังฆราชฯ หรือที่ร้านหนังสือในสังฆมณฑลของท่าน

หนังสือ : บทภาวนาของมวลชนปี C
ราคา : 400 บาท

บทภาวนาของมวลชน สำหรับมิสซาวันอาทิตย์ปี C สถานะในขณะนี้ "ยังมีอยู่" ท่านที่สนใจกรุณาติดต่อท่านที่สำนักงานคณะกรรมการฯ พิธีกรรม สภาพระสังฆราชฯ หรือที่ร้านหนังสือในสังฆมณฑลของท่าน

หนังสือ : คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติพิธีบูชาขอบพระคุณ สำหรับพระสงฆ์
ราคา : 50 บาท
เอกสารสรุปจากเอกสารเกี่ยวกับพิธีกรรมของพระศาสนจักร "กฎทั่วไปสำหรับมิสซาตามจารีตโรมัน" (IGMR) และ "คำแนะนำในบางเรื่องที่ต้องปฏิบัติหรือต้องหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับพิธีบูชาขอบพระคุณ" (RS) ท่านที่สนใจกรุณาติดต่อท่านที่สำนักงานคณะกรรมการฯ พิธีกรรม สภาพระสังฆราชฯ หรือที่ร้านหนังสือในสังฆมณฑลของท่าน
หนังสือ : แนวทางการออกแบบโบสถ์พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
ราคา : 250 บาท
เอกสารนี้มุ่งให้แนวทางเกี่ยวกับหลักการ กฎเกณฑ์ทางพิธีกรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการอ้างอิงในการออกแบบ ปฏิสังขรณ์ และตกแต่งภายในอาคารโบสถ์ ท่านที่สนใจกรุณาติดต่อท่านที่สำนักงานคณะกรรมการฯ พิธีกรรม สภาพระสังฆราชฯ หรือที่ร้านหนังสือในสังฆมณฑลของท่าน
หนังสือ : แผ่นบทขอบพระคุณที่ 3
ราคา : 30 บาท
บทขอบพระคุณที่ 3 เป็นบทขอบพระคุณที่แนะนำให้ใช้ในพิธีมิสซาวันอาทิตย์และวันฉลอง สถานะในขณะนี้ "ยังมีอยู่" ท่านที่สนใจกรุณาติดต่อท่านที่สำนักงานคณะกรรมการฯ พิธีกรรม สภาพระสังฆราชฯ หรือที่ร้านหนังสือในสังฆมณฑลของท่าน
ย้อนกลับ
1
2
3
4
5
ถัดไป