Register Login
NEWS
การปรับปรุงคำแปลพิธีศีลบวชและศีลกำลัง

คณะกรรมการแปลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม ได้แปลหนังสือพิธีบวชพระสังฆราช พระสงฆ์และสังฆานุกร รวมทั้งผู้สมัครบวช และพิธีศีลกำลัง จนเสร็จสมบูรณ์เมื่องช่วงปลายปี 2015 และได้รับการอนุมัติจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเมื่อช่วงต้นปี 2016 จากนั้นได้ส่งต้นฉบับไปยังสมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ ณ สันตะสำนัก เพื่อขอการรับรองคำแปล ในขณะนี้เรากำลังรอการรับรองจากทางสันตะสำนัก ซึ่งเป็นครั้งแรกที่หนังสือพิธีศีลบวชจะได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ  หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทางคณะกรรมการฯ พิธีกรรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง