Register Login
NEWS
สมณกระทรวงเพื่อพิธีกรรมรับรองอย่างเป็นทางการพิธีศีลบวชพระสังฆราช พระสงฆ์และสังฆานุกร ภาษาไทย

 

สมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ได้อนุมัติเห็นชอบให้ใช้คำแปลพิธีศีลบวชพระสังฆราช พระสงฆ์และสังฆานุกร ภาษาไทย

 

        คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมซึ่งดำเนินการภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้แปลบทพิธีศีลบวชพระสังฆราช พระสงฆ์และสังฆานุกร จากภาษาละตินฉบับทางการ (editio typica altera) ค.ศ.1990 โดยแปลเสร็จในปี ค.ศ.2013 (พ.ศ.2556) และส่งไปให้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยลงมติรับรองในปี ค.ศ.2015 แล้วจึงส่งไปยังสมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ กรุงโรม เพื่อขอการอนุมัติให้ใช้ และ ในวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ.2018 ทางสมณกระทรวงพิธีกรรมฯ ก็ได้ออกกฤษฎีกายืนยันความถูกต้องคำแปลบทพิธีศีลบวชพระสังฆราช พระสงฆ์และสังฆานุกร ภาษาไทย   

       

สูตรที่จำเป็นสำหรับพิธีศีลบวชพระสังฆราช พระสงฆ์และสังฆานุกร 

        ในพิธีบวชสังฆานุกร พระสังฆราชปกมือเงียบๆ เหนือผู้รับศีลบวชแต่ละคน หลังจากนั้นจะสวดบทภาวนามอบถวาย ในบทภาวนามอบถวายนี้มีสูตรที่จำเป็นเพื่อไม่ให้พิธีเป็นโมฆะ คือ

        “โปรดเถิด พระเจ้าข้า  โปรดส่งพระจิตเจ้ามายังเขา เพื่อเขาจะได้รับพระหรรษทานเจ็ดประการ  มีกำลังเข้มแข็งในการปฏิบัติศาสนบริการอย่างซื่อสัตย์ด้วยเถิด”

        (ภาษาละติน)

        Emitte in eos, Domine, quaesumus,

        Spiritum Sanctum,

        quo in opus ministerii fideliter exsequendi

        munere septiformis tuae gratiae roborentur.

         

          ในพิธีบวชพระสงฆ์ พระสังฆราชปกมือเงียบๆ เหนือผู้รับศีลบวชแต่ละคน หลังจากนั้นจะสวดบทภาวนามอบถวาย ในบทภาวนามอบถวายนี้มีสูตรที่จำเป็นเพื่อไม่ให้พิธีเป็นโมฆะ คือ

        “ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอพระองค์ได้โปรดประทานตำแหน่งสงฆ์แก่บรรดาผู้รับใช้ผู้นี้  โปรดฟื้นฟูจิตใจเขาให้มีความศักดิ์สิทธิ์อาศัยพระจิตเจ้า  ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้เขาได้รับตำแหน่งสงฆ์รองจากพระสังฆราช  ดำเนินชีวิตไร้ตำหนิเป็นตัวอย่างแก่ทุกคน”

        (ภาษาละติน)

        Da, quaesumus, omnipotens Pater,

        in hos famulos tuos Presbyterii dignitatem;

        innova in visceribus eorum Spiritum sanctitatis;

        acceptum a te, Deus, secundi meriti munus obtineant,

        censuramque morum exemplo

        suae conversationis insinuent.

 

        สุดท้าย ในพิธีบวชพระสังฆราช  พระสังฆราชผู้เป็นประธานปกมือเงียบๆ เหนือผู้รับศีลบวช หลังจากนั้นจะสวดบทภาวนามอบถวาย ในบทภาวนามอบถวายนี้มีสูตรที่จำเป็นเพื่อไม่ให้พิธีเป็นโมฆะ คือ

        “บัดนี้  ขอโปรดหลั่งพระจิตเจ้า พละกำลังที่มาจากพระองค์ลงเหนือผู้รับเลือกสรรนี้  พระจิตเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดอำนาจปกครอง พระองค์เคยประทานพระจิตเจ้านี้แก่พระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรสุดที่รักของพระองค์  พระคริสตเจ้าได้ประทานพระจิตเจ้านี้แก่บรรดาอัครสาวกผู้ศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งได้ก่อตั้งพระศาสนจักรไว้ในสถานที่แต่ละแห่ง ให้เป็นสักการสถานของพระองค์ เพื่อถวายพระเกียรติและคำสรรเสริญแด่พระนามพระองค์ ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุด”

        (ภาษาละติน)

        Et nunc effunde super hunc electum

        eam virtutem, quae a te est,

        Spiritum principalem,

        quem dedisti dilecto Filio tuo Iesu Christo,

        quem ipse donavit sanctis Apostolis,

        qui constituerunt Ecclesiam per singula loca,

        ut sanctuarium tuum,

        in gloriam et laudem indeficientem nominis tui.

 

        ดังนั้น เมื่อสมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ได้ให้การอนุมัติคำแปลภาษาไทยพิธีศีลบวชแล้ว คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมจะดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือพิธีศีลบวชฉบับทางการให้แก่ทุกสังฆมณฑลและคณะนักบวชชายซึ่งมีการบวชสมาชิกให้เป็นสังฆานุกรและพระสงฆ์ โดยก่อนที่หนังสือนี้จะพิมพ์เสร็จ หากสังฆมณฑลหรือคณะนักบวชชายคณะใดมีความจำเป็นต้องประกอบพิธีศีลบวช สามารถติดต่อขอบทพิธีศีลบวชได้จากคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม สำหรับพิธีบวชพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลเชียงราย จะใช้พิธีบวชที่ได้รับการรับรองนี้เป็นครั้งแรก รวมทั้งพิธีบวชพระสงฆ์และสังฆานุกรที่จะมีในปีนี้ก็จะใช้พิธีบวชที่ได้รับการรับรองแล้วเช่นเดียวกัน