Register Login
NEWS
บทร่ำวิงวอนนักบุญทั้งหลายแบบใหม่

บทร่ำวิงวอนนักบุญทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือจารีตพิธีศีลบวช คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมกำลังรอการรับรองตัวบทพิธีศีลบวชจากสันตะสำนัก จึงยังต้องใช้ตัวบทพิธีแบบที่ใช้อยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ไปก่อน ส่วนบทร่ำวิงวอนนักบุญทั้งหลาย คณะกรรมการฯ พิธีกรรมอนุญาตให้ใช้แบบใหม่ได้ โดยได้เริ่มใช้บทร่ำวิงวอนนักบุญทั้งหลายแบบใหม่นี้มาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างเป็นทางการ จึงขอนำเนื้อความและโน้ตเพลงมาลงไว้ในเว็บไซต์เพื่อผู้ต้องการใช้สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ โดยท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เมนู E-DOCUMENTS คำประกาศ 

 

สำหรับคณะนักบวชหญิงในส่วนของโน้ตเพลง ตรงชื่อนักบุญที่มีวงเล็บอยู่ สามารถเอาออกได้เพราะได้เติมเข้ามาสำหรับนักบวชคณะอุร์สุลิน หากคณะของท่านต้องการเติมชื่อของนักบุญท่านใดลงไป กรุณาขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมก่อน เพื่อจะสามารถเติมชื่อนักบุญในลำดับที่เหมาะสม 

 

http://www.thailiturgy.org/document.php?id=2