Register Login
NEWS
ยกระดับระลึกถึงนักบุญมารีย์ชาวมักดาลาขึ้นเป็นฉลอง

 

สมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์

 

กฤษฎีกา

 

พระศาสนจักรทั้งทางตะวันตกและตะวันออกได้สำนึกด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงตลอดมาในอดีต แม้ว่าโดยวิธีการต่างกัน ว่านักบุญมารีย์ชาวมักดาลา เป็นพยานและผู้ประกาศข่าวดีเป็นคนแรกถึงการกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระผู้เป็นเจ้า

 

เนื่องจากว่าในสมัยของเรา พระศาสนจักรได้รับเรียกให้เอาใจใส่เป็นพิเศษยิ่งขึ้นเรื่องศักดิ์ศรีของสตรี เรื่องการประกาศข่าวดีในรูปแบบใหม่ และความสำคัญของพระธรรมล้ำลึกแห่งพระเมตตาของพระเจ้า จึงน่าจะเป็นการดีที่แบบฉบับของนักบุญมารีย์ชาวมักดาลาควรได้รับการนำเสนอต่อบรรดาผู้มีความเชื่ออย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะเป็นที่ยอมรับแล้วว่าสตรีท่านนี้ได้มีความรักต่อพระคริสตเจ้าและได้รับความรักอย่างยิ่งจากพระองค์ท่านด้วย  นักบุญเกรโกรีผู้ยิ่งใหญ่เคยเรียกท่านว่า “พยานแห่งพระเมตตาของพระเจ้า” และนักบุญโทมัสอะไควนัสก็เรียกท่านว่า “อัครสาวกของบรรดาอัครสาวก”  บรรดาคริสตชนผู้มีความเชื่อในสมัยของเรานี้จึงอาจนับถือท่านเป็นแบบฉบับบทบาทศาสนบริการของสตรีในพระศาสนจักร

 

เพราะฉะนั้น สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจึงทรงกำหนดในปฏิทินจารีตโรมันให้การเฉลิมฉลองนักบุญมารีย์ชาวมักดาลาตั้งแต่นี้ไปจะต้องจัดอยู่ในขั้น “วันฉลอง”(Festum) แทนที่จะเป็นเพียง “การระลึกถึง” (Memoria) ดังที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน

 

ลำดับขั้นใหม่ของการเฉลิมฉลองไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวันที่จะต้องมีการเฉลิมฉลอง หรือเกี่ยวกับตัวบทที่ต้องใช้ทั้งในหนังสือมิสซาหรือในหนังสือพิธีกรรมทำวัตร กล่าวคือ

  • วันฉลองนักบุญมารีย์ชาวมักดาลายังคงเป็นวันเดิม ตามที่กำหนดไว้ในปฏิทินจารีตโรมัน นั่นคือวันที่ 22 เดือนกรกฎาคม
  • ตัวบทที่ต้องใช้ในมิสซาและพิธีกรรมทำวัตรยังคงเหมือนเดิมตามที่พบได้ในหนังสือมิสซาและหนังสือทำวัตร เพียงแต่ให้เพิ่มบทนำขอบพระคุณแบบใหม่โดยเฉพาะที่จะผนวกอยู่กับกฤษฎีกาฉบับนี้ สภาพระสังฆราชต่างๆจะต้องจัดแปลตัวบทให้เป็นภาษาท้องถิ่น เพื่อจะใช้ได้เมื่อสันตะสำนักได้พิจารณารับรองแล้ว และจะต้องจัดพิมพ์แทรกไว้ในการพิมพ์หนังสือมิสซาจารีตโรมันครั้งต่อไป

 

ในสถานที่ที่มีอภิสิทธิ์พิเศษที่จะเฉลิมฉลองนักบุญมารีย์ชาวมักดาลาในวันและลำดับขั้นการฉลองแตกต่างไปอยู่แล้ว ก็จะยังคงรักษาการเฉลิมฉลองไว้ในวันและลำดับขั้นเหมือนเดิมดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วต่อไป

ข้อกำหนดใดๆที่ขัดกับกฤษฎีกาฉบับนี้เป็นอันยกเลิกไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป

 

ให้ ณ สำนักสมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 3 เดือนมิถุนายน (ค.ศ. 2016) วันสมโภชพระหฤทัยศักดิสิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า

 

                                        (ลงนาม) Robert Card. Sarah

                                                     สมณมนตรี

 

                                                      + Arturus Roche

                                                   พระอัครสังฆราช เลขาธิการฯ

 

 

บทนำขอบพระคุณ “อัครสาวกของบรรดาอัครสาวก

 

ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและทรงพระเมตตาอย่างยิ่ง

เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคล

ที่จะประกาศสรรเสริญพระองค์ในทุกโอกาสเดชะพระบารมีพระคริสต์

องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

 

พระคริสตเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่มารีย์ชาวมักดาลาในสวน

เพราะนางได้รักพระองค์ท่าน ทั้งขณะที่ยังทรงพระชนม์อยู่

และได้เห็นพระองค์ท่าน ขณะที่กำลังสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

นางได้แสวงหาพระองค์ท่านเมื่อทรงถูกฝังอยู่ในพระคูหา

และยังเป็นคนแรกที่ได้นมัสการพระองค์ท่านเมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว

พระองค์ท่านยังประทานเกียรติมอบภารกิจแก่นางให้แจ้งข่าวนี้แก่บรรดาอัครสาวก

เพื่อข่าวดีแห่งชีวิตใหม่นี้จะได้เผยแผ่ไปจนสุดปลายแผ่นดิน

 

ดังนั้น ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงประกาศสรรเสริญพระองค์

ร่วมกับบรรดาทูตสวรรค์และผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ขับร้องด้วยความชื่นชมยินดีว่า

 

ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจอมจักรวาล.....

 

 

 

ทัศไนย์ คมกฤส แปลจากต้นฉบับภาษาละติน

บ้านอับราฮัม สามพราน - 17 มิถุนายน 2016.

 

ฟรังซิสไก้ส์, อันตน วาลเซ็กกี และทัศไนย์คมกฤสแก้ไขสำนวนภาษา

บ้านอับราฮัม สามพราน - 22 มิถุนายน 2016.