Register Login
NEWS
บริการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับพิธีกรรม

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมยินดีให้คำแนะนำ และให้คำตอบสำหรับประเด็นคำถามหรือข้อสังสัยทุกๆ เรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรม

ท่านสามารถกรอกคำถามได้ในช่องทางที่เราจัดไว้ให้ ตามภาพด้านล่างนี้ ซึ่งอยู่ในเมนู CONTACT US ทางเราจะส่งคำตอบให้ท่านทางอีเมล หากคำถามใดมีประโยชน์ต่อส่วนร่วม ทางเราจะรวบรวมและเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะๆ ครับ 

ทางเราจะขอสงวนข้อมูลส่วนตัวของผู้ถาม หากท่านไม่ต้องการให้เปิดเผยครับ