Register Login
NEWS
กรุงโรมเปิดโบสถ์ซางตามารีอาอันติกา แห่งศตวรรษที่ 6 อีกครั้ง

จูเลีย บอร์ดี เจ้าหน้าที่ดูแลโบสถ์ซางตา มารีอา อันติกา เล่าว่า "ตัวโบสถ์ที่ถูกฝังไว้ซึ่งถือเป็นเสมือนซากฟอสซิลจากช่วงเวลาของมัน เพราะไม่ได้รับการรบกวนใดๆ จากการเปลี่ยนแปลงเหมือนโบถ์อื่นๆ ที่ผ่านกาลเวลา เมื่อขุดค้นพบอีกครั้งก็ได้รับการขนามนามว่า "วัดน้อยซีสทีนแห่งยุคกลาง (วัดน้อยซีสทีน คือโบสถ์ส่วนพระองค์ของพระสันตะปาปาในนครรัฐวาติกัน ที่มีภาพวาดบนฝาผนังอันงดงาม) เพระามีภาพวาดที่หลงเหลืออยู่ในตัวโบสถ์พร้อมเผยให้ชมความงดงามซึ่งหาไม่ได้จากที่ไหน"

 

ตัวโบสถ์สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 6 ภาพวาดจึงสะท้อนชีวิตคริสตชนยุคแรก ที่ได้ก่อตั้งอันเป็นประดุจหัวใจของวัฒนธรรมตะวันตก ภาพวาดได้แสดงถึงปิตาจารย์ของพระศาสนจักรและนักบุญในศตวรรษที่ 6 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพของพระนางมารีย์พรหมจารี ผู้มาชมบางคนพูดว่า "ทุกภาพมีขนาดใหญ่ เราจินตนาการไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้"  "การจัดแสงส่องสว่าง ช่วยให้ภาพกลับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง"

 

สิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบมากคือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยสร้างงานวาดที่เลือนลางให้ฟื้นกลับมาใหม่ มันช่วยให้เราสามารถจินตนาการได้ว่าโบสถ์วิหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคกลางของกรุงโรมงดงามเพียงใด 

 

โบสถ์ ซางตา มารีอา อันติกวา ตั้งอยุ่ในบริเวณโรมันฟอรัม ซึ่งเป็นศูนย์กลางของกรุงโรมในสมัยโบราณ

 

(ข้อมูลนำมาจาก นสพ.อุดมสาร ฉบับที่ 23 ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2016)