Register Login
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Thailiturgy.org
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ดูทั้งหมด
สมณกระทรวงพิธีกรรมให้การรับรองคำแปลหนังสือพิธีขับไล่ปีศาจ ฉบับภาษาไทย
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ.2019 สมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ได้ให้การรับรองคำแปลหนังสือพิธีขับไล่ปีศาจ ฉบับภาษาไทย
Post : 02-01-2020
บทภาวนาของมวลชนวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ข้อ 9ข.
ตัวบทภาวนาของมวลชน สามารถดาวน์โหลดที่ http://www.thailiturgy.org/upload/File_07-04-2020_030407.pdf
Post : 07-04-2020
หนังสือพิธีสมรสแบบต่างคนต่างถือ มีจำหน่ายแล้ว
ตามที่สภาพระสังฆราชฯ ได้ออกประกาศเกี่ยวกับพิธีสมรสของคาทอลิกกับผู้นับถือศาสนาอื่น บัดนี้ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม ได้จัดทำและพิมพ์หนังสือพิธีสมรส สำหรับการแต่งงานของคาทอลิกกับผู้นับถือศาสนาอื่น ออกมาให้บริการแก่ทุกท่านแล้ว โดยสามารถติดต่อขอซื้อหนังสือนี้ได้โดยตรงที่คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม โทร.084-141-5844
Post : 02-01-2020
อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด
พบเจ้ากระทรวงพิธีกรรม
อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
อาสนวิหารนักบุญอันนนา นครสวรรค์
อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก